Ez-Zilzal
Zemljotres

Medina - 8 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
1. Kada se Zemlja najžešćim potresom svojim potrese
2. i kada Zemlja izbaci terete svoje,
3. i čovjek uzvikne: "Šta joj je?!" -
4. toga Dana će ona vijesti svoje kazivati
5. jer će joj Gospodar tvoj narediti.
6. Tog Dana će se ljudi odvojeno pojaviti da im se pokažu djela njihova;
7. onaj ko bude uradio koliko trun dobra - vidjeće ga,
8. a onaj ko bude uradio koliko trun zla - vidjeće ga.