En-Nasr
Pomoć

Medina - 3 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
1. Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu,
2. i vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze
3. ti veličaj Gospodara svoga hvaleći Ga i moli Ga da ti oprosti, On je uvijek pokajanje primao.