Et-Tin
Smokva

Mekka - 8 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
1. Tako mi smokve i masline,
2. i Sinajske gore,
3. i grada ovog, bezbjednog -
4. Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem,
5. zatim ćemo ga u najnakazniji lik vratiti,
6. samo ne one koji budu vjerovali i dobra djela činili, njih čeka nagrada neprekidna.
7. Pa šta te onda navodi da poričeš onaj svijet -
8. zar Allah nije sudija najpravedniji?!