EHLI-BEJT: POSLANIKOVA ČASNA PORODICA

Objavljeno Decembar 2014// priredila Sanela Vukić


Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Allahov je odabranik i miljenik. Nema ni najmanje sumnje da njegova porodica svojom slavom, ljepotom i porijeklom predstavlja potomstvo najčasnije kuće na Zemlji. Zbog toga je veoma važno proučavanje različitih aspekata života njegove časne porodice.
U Kur'anu časnom Poslanikova a.s., porodica se naziva ehli-bejt. U 33. ajetu sure El-Ahzab, Allah, dželle šanuhu, kaže: „Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova (Ja ehle-l-bejti), grijehe odstrani i da vas potpuno očisti.“ To je, zapravo, završetak ajeta, a u cijelosti on glasi: „I boravite u kućama svojim (govor je upućen Poslanikovim suprugama), i ljepotu svoju, kao u davno pagansko doba, ne pokazujte, i namaz obavljajte i zekat dajite, i Allaha i Poslanika Njegova slušajte!“


S obzirom da je kontekst u kojem  je ovaj termin upotrijebljen u cijelosti posvećen suprugama Allahovog Poslanika, islamski učenjaci su razumjeli da taj termin obuhvata i njih. Takođe, na osnovu autentične predaje taj termin obuhvata i njegovu bližu rodbinu kojoj pripada humus (petina ratnog plijena).
O tome poznati komentator Kur'ana imam Ibn Kesir kaže: „Spomenuti ajet je nass, na osnovu kojeg se dokazuje da supruge Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ulaze u sastav ehli-bejta. One su povod objave tog ajeta, a povod objave pomaže pravilnom razumijevanju kur'anskog teksta. Prenosi Ibn Džerir od Ikrime (poznati komentator Kur'ana iz generacije tabi'ina) da je on, na javnom mjestu, govorio: „Riječi Uzvišenog: „Allah želi da od vas, o ehli-bejte, grijehe odstrani i da vas potpuno očisti, objavljene su posebno u vezi s pitanjem supruga Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Takođe prenosi Ibn Ebu Hatim, posredstvom Ibn Abbasa da je rekao: „Ovaj ajet je objavljen u vezi supruga Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.“ Ikrime je govorio: „Ko želi izaći sa mnom na mubahelu, ja sam spreman! Ovaj ajet je objavljen povodom pitanja žena Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.“
Nakon navođenja predaa u vezi s povodom objave ajeta, Ibn Kesir precizira: „Ako se time željelo istaći da su Poslanikove, a ne neke druge žene, bile povod objave, onda je to tačno, a ako se tim ciljalo na to da su samo one u sastavu ehli-bejta, onda je to problematično, s obzirom da ima više hadisa koji ukazuju na to da je namjera u konkretnom slučaju daleko općenitija.“
Nakon toga, Ibn Kesir navodi brojne predaje koje mogu biti razvrstane na sljedeći način:

  1. Predaje koje ograničavaju ehli-bejt na Poslanikovu, sallallahu alejhi ve sellem, užu porodicu, i to, konkretno na pet osoba: Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu kćerku hazreti Fatimu, njenog muža hazreti Aliju, i njihovu djecu hazreti Hasana i Husejna;
  2. Predaje koje u ehli-bejt uvode, pored ove petorke, i neke od  supruga i ashaba (drugova) Allahovog Poslanika;
  3. Predaje koje ehli-bejt proširuju i na Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, rođake kojima je zabranjeno uzimanje zekata, s obzirom da im je propisan humus (petina ratnog plijena);

(...) Allahu Uzvišenom upućujemo dove sa svim ljudima podari ljubav prema Njegovom miljeniku i odabraniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj časnoj porodici i putu na koji je on pozivao. Allahumme, ujedini muslimanska srca na putu promovisanja istine i opšteg dobra!


(Sira: životopis poslednje Allahovog Poslanika; Safvet Halilović; 4. Dopunjeno izdanje; Sarajevo: Dobra knjiga, Zenica: Islamski pedagoški fakultet; 2013., str. 106-108.)