Koristi jezika(Dova III – dio)

Objavljeno Jan 2015 // Izvor www.islam-bar.org

Džemat “Novi Bar“ 23.01.2015god. Imam, hatib i mualim Edin ef. Peković
Poštovani džemate, prošle džume smo govorili o adabima dove i spomenuli pet osnovnih adaba dove. U literaturimožemonaćičakčetrnaestadaba dove a kodnekihautoračak i višeštoukazuje da sunašičasnipredhodnicivelikupažnjuposvećivaliibadetu dove. Nekonammožeprigovoriti i rećizašto ne govorimo o nekimaktuelnimtemama i dešavanjima.Odgovaramo mu da je Ibadetštouključuje i dovuuvjekaktuelnatemavjernika.Na Sudjemdanubicemopitani za ibadet i za svojhal a ne za svjetskadesavanja i svjetskupolitiku.
Nakonpoznavanjaadaba dove, lijepo je da čovjektražiododređenihljudi da mu činedovu a posebno da mu roditeljičinedovujer se kaže u hadisukojibilježiebuDavud i Tirmizisadobrimlancemprenosilaca da je Vjerovjesnika.s., kazao:
ثَلاثُدَعْواتٍمُسْتَجاباتٌلاشَكَّفيِهِنَّ: دَعْوَةُالوالدِوَدَعْوَةُالمُسافِرِوَدَعْوَةُالمَظْلومِ (أبوداودوترمذي,سندهصحيح)
„Tri su dove, bez sumnje, uslišane: dova roditelja, dova putnika i dova onoga kome je nepravda učinjena (mazluma).“
Takođe u vjerodostojnomhadisukojibilježi imam Tirmizi se kaže:
ثَلاثَةٌلاتُرَدُّدَعْوَتُهُم: الصَّائِمُحينَيُفْتَرُ, وَالإمَامُالْعَادِلُ, وَدَعْوةُالمَظْلومِيَرْفَعَهااللهُفَوْقَالغَمامِوَيَفْتَحُلَهاأَبْوابَالسَّماءِوَيَقُولُالرَبُّ: وَعِزَّتِيلَأَنْصُرَنَّكَوَلَوْبَعْدَحِينِ.(ترمذيبإثنادصحيح)
„Trojici dova neće biti odbijena: 'Postaču prilikom iftara, pravednom vođi i onome kome je nepravda učinjena. Njegovu će dovu Allaha podići iznad oblaka, otvoriti joj nebeska vrata i reći će:“Tako Mi Moje moći i veličine, pomoći ću te pa makar i kasnije.“
U hadiskimpredajamakojebilježiimami Muslim i ebuDavudodSafvanar.a., se navodi da dovakojumuslimanuputi za svogabratakoji je u odsustvubićeuslišana:
عَنْصَفْوانَبْنِعَبْدِاللهِرضياللهعنهقال: قَدِمْتُالشَّامَفَأَتَيْتُأَباالدَرْداءِفِيمَنْزِلِهِفَلَمْأجِدْهُوَوَجَدْتُأُمَّالدَرْداءِفَقالَتْ: أَتُريدُالحَجَّالعَامَ؟قُلْتُ: نَعَمْ.
قالَتْفَادْعِاللهَلَنابِخَيْرٍ, فإنَّالنَّبِيَّصَلىاللهُعليهوسلمكانيَقولُ: دَعْوَةُالمُسْلِمِلِأَخِيهِبِظَهْرِالغَيْبِمُسْتَجابَةٌعَنْدَرَأْسِهِمَلَكٌ
مُوَكَّلٌكُلَّمادَعالِأَخِيهِبِخَيْرٍقالَالمَلَكُ: المُوَكَّلُبِهِ: آمينَولَكَبِمِثْلٍ.
Prenosi se od Safvana ibn Abdullaha, r.a., da je rekao: - Došao sam u Šam, pa sam otišao kod Ebu Derdaa, njegovoj kući, no nisam ga našao već samo njegovu suprugu Ummu Derda, koja me upita: 'Hoćeš li ove godine ići na Hadž?' – Ja sam odgovorio da hoću. – Moli nam od Allaha dobro, jer je vjerovjesnik,a.s., govorio: „Dova koju musliman uputi za svoga brata u njegovom odsustvu bit će uslišana. Kod njegove glave po zaduženju ima jedan melek, pa kad god on uputi dovu za svoga brata, taj melek rekne:'Amin i tebi isto tako'!“, potom sam izašao na trg i tu susreo Ebu ed-Derdaa pa mi je i on ponovio isto rekavši da to prenosi od Vjerovjesnka, a.s.
U hadisu koji prenosi ebu Davud i imam Tirmizi Poslanik a.s., kaže:
أَسْرَعُالدُّعاءِإجابَةًدَعْوَةُغائِبٍلِغائِبٍ. (أبوداودوترمذي)
„Dova koja će se najbrže uslišati jeste dova koju čovjek u sebi prouči za odsutnu osobu.“
Takođe u hadisu koji bilježi ebu Davud i Tirmizi od Omera r.a., se kaže:
عَنْعُمَرَرضياللهعنهقالَ: اِسْتَأْذَنْتُالنَّبِيَّصلىاللهعليهوسلمفِيالعُمْرَةِفأَذِنَلِيوقالَ: لاتَنْسانَاياأخِيمِنْدُعائِكَ. (أبوداودوترمذي)
Prenosi se od Omera, r.a., da je rekao:“Tražio sam od Vjerovjesnika, a.s., dozvolu da odem na umru, pa mi je dozvolio rekavši: - Ne zaboravi nas, brate, kad se budeš molio!“
Vrlo značajno mjesto za nas zauzimaju Kur'anske, jutarnjei večernje  dove, posebno one koje je Poslanik a.s., savjetovao da se uče pa se tako kaže u hadisu koji bilježi imam Tirmizi i ebu Davud od Abdulaha ibn Habiba r.a.,:
عَنْعبدِاللهِبْنِحَبيبٍقالَ: قالَرسولاللهصلىاللهعليهوسلمَ: قُلْ! قُلْتُ: يارسولاللهِ, ماأَقولُ؟قالَ: قُلْهواللهُأَحَدٌ, وَالمُعَوِّذَتانِحينَتُمْسِيوَحيِنَتُصْبِحُثلاثَمَرَّاتٍتَكْفيِكَمِنْكُلِّشَيْئٍ.(أبوداودوَترمذيقالحديثحسنصح)
Prenosi se od Abdullaha ibn Habiba da mu je Allahov Poslanik, a.s., rekao: Izgovaraj!, O Božiji Poslaniče, a šta da izgovaram?, upitao sam. 'Uči sure: Ihlas, Felek, Nas, kad nastupi noć i osvane jutro po tri puta, neće ti trebati ništa više za bilo šta ili protiv čega!'
Ulazak u kuću ili stan sa bismilom i selamom(o čemu ćemo govoriti kada budemo govorili o selamu), izgovaranje bismile kada se počinje sa jelom i izgovaranje elhamdulilah kod završetka jela spada u neizostavno važne dove a kako je došlo u hadisu koji bilježi imami Muslim od Džabira r.a.,:
عنجابِرٍرَضِىاللهُعَنْهُأَنَّهُسَمْعَرَسولَاللهصلىاللهعليهوسلميَقول: إذادَخَلَالرَّجُلُبَيْتَهُفَذَكَرَاللهَتَعالىعِنْدَدُخُولِهِوَعِنْدَطَعَامِهِقالَالشَّيْطانُ: لامَبِيتَلَكُمْوَلاعَشَاءَ,       وَإذادَخَلَفَلَمْيَذْكُرِاللهِتَعالىعِنْدَدُخولِهِ, قالَالشَّيطانُ: أدْرَكْتمُالمَبِيتَ, وَإذالَمْيَذْكُرِاللهَتَعالىعِنْدَطَعامِهِقال: أدْرَكْتُمُالمَبِيتَوَالعَشَاءَ.(مسلمفيصحيحه)
Prenosi se od Džabira da je čuo Allahovog Poslanika, a.s.,kada je rekao:“ Kada čovjek želi ući u svoju kuću, pa spomene Allaha prilikom ulaska i dok bude jeo, Šejtan kaže: Nemate prenoćišta niti večere.“ A ako pak uđe a ne spomene Allaha, Šejtan kaže: „Imate prenoćište“, a ako ne spomene Allaha ni prilikom jela, on kaže:“Imate prenoćište i večeru.“
Na temu dove se može još puni reći ali da ne bi previše dužili sa ovom temom sledeće džume ćemo započeti temu koristi govora kroz zikrullah.
Da nas dragi Allah dž.š., učini od onih kojima je dova primljena, da budemo od onih od čijih će dova korist imati naša porodica, džemat i cijeli ummet. Amin