ISLAM I NASILJE

Objavljeno Januar 2015 // Izvor www.islam-bar.org

Hvala Allahu. Njemu se zahvaljujemo, od Njega pomoć i oprost tražimo. Njemu se utječemo od poroka i ružnih djela naših.
Onoga koga Allah na pravi put uputi – niko u zabludu ne može odvesti, a onoga koga On u zabludi ostavi – niko na pravi put ne može uputiti. Svjedočimo da je samo Allah Bog i da je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik, koga je On uistinu poslao da radosnu vijest donese i da opomene, prije nego što nastupi Sudnji čas.
Islam znači religija mira. Slijedeći islam čovjek će naći da je on ili ona okružen uzvišenim učenjima, čiji je cilj da utemelji mir između čovjeka i Allaha, Stvaraoca svega; između čovjeka i čovjeka; i između čovjeka i ostatka Allahovog stvaranja.
U svom moralnom zakoniku, islam uči pravdi, saosjećanju i ljubavi za čovječanstvo. Prvi ajeti Časnog Kur'ana su: 'U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog' – 'Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova.' Ovi ajeti imaju vrlo veliko značenje. Sva hvala pripada Allahu koji ima sve uzvišene i savršene atribute. On je Najmilosniji, Stvaraoc, Potpora i Skrbnik svega na ovom univerzumu. On je Gospodar Koji je osigurao sva sredstva za naš  fizički, moralni i duhovni razvoj. On je osigurao svoje dobrobiti za sve nacije u svim vremenima. Upravo kako je opskrbio sredstva za naš fizički razvoj, On je isto tako opskrbio za naš moralni i duhovni razvoj šaljući poslanike ili vjerovjesnike svim narodima.
Zaista, Allah naređuje pravednost, i dobročinstvo, i da dajete kao (što dajete) bližnjim svojima; i zabranjuje bestidnost, i ružan govor, i prekoračenje. On vas savjetuje da primite pouku. (sure 16, ajet 91).
U vremenu obznanjivanja Islama u Mekkanskom periodu, ashabi su  čestodolazili Poslaniku s.a.w.s. tražeći da im dozvoli da uzmu oružje u svoje ruke i da se brane od neprijatelja koji su ih redovno napadali, obespravljivali i tlačili. Odgovor Poslanika s.a.w.s. je bio da se strpe i da podnose patnju. Citirao im je Kur´an:“Dalje od rata, već molitvu obavljajte…“ (En-Nisa ´77).
Sav Mekkanski period Muslimani su se protiv mnogobožaca borili saburom i tu vrstu borbe Kur´an je nazvao „velikim borbom“. U tom periodu su se borili plemenitim svojstvima blagosti, strpljivosti i razumjevanja.
Za razliku od Mekkankog perioda, Medinski je bio period ratovanja, jer se u tom periodu na Muslimane napadalo sistematski, planirano i sa ciljem uništenja Islama i svih Muslimana. U tom periodu Poslanik s.a.w.s. je vodio 27 bitaka. Niti u jednoj od tih bitaka Poslanik s.a.w.s. nije prvi otpočeo sukob, niti je prvi tražio sukob, već je svaka od tih borbi bila odgovor na stvarni napad ili stvarnu opasnost za Muslimane, kao što to potvrđuju svi nepristrasni istraživači Poslanikove s.a.w.s. historije.
Sam Poslanik s.a.w.s. je poslan cijelom čovječanstvu kao milost i sigurnost, kao što to potvrdjuje Kur´an: “…a tebe smo kao milost svjetovima poslali.” (Al-Enbija 109), a I Poslanik s.a.w.s. je sam govorio: “Ja sam vam milost upućena.” (El-Hakim).
Znatan broj hadisa Poslanika s.a.w.s., Islam opisuje kao milost i blagost.
“Smilujte se onima koji su na Zemlji da bi vam se smilovao Onaj na nebesima.” (Ebu Davud)
“Ko nije milostiv, ni prema njemu se neće biti milostivo.” (El-Bihari)
“Kome bude uskraćena blagost, uskraćeno mu je svako dobro.” (Muslim)
„Allah je blag i voli blagost, za nju daje ono što nikada neće dati za grubost.“ (Muslim)
„Blagost se nije našla ni u čemu a da ga nije uljepšala, niti je bila odsutna od nečega da ga nije pokvarila.“ (Muslim)
Islam ne prihvata grubost i nasilje ni u kom obliku, niti u rječima niti u djelima. Islam traži da se na „zlo lijepim uzvrati“ (El-Mu´minun 96). Uzvraćanje na nasilje je Islamom dozvoljeno samo s legitimnim razlozima i načinima, gdje je muslimanima učinjena fizička nepravda i nasilje, i to u onolikoj mjeri koja je jednaka učinjenoj nepravdi. A sabur je bolji i od uzvracanja na nepravdu. Ove stavove Islam potvrdjuje Časnim Kur´anom: “Ako hoćete da na nepravdu uzvratite, onda uzvratite u onolikoj mjeri u kolikoj vam je nanesena, a da otrpite bolje vam je.” (An-Nahl 126)
Kao što je Islam protiv nasilja, također je i protiv samog terorizma jer je terorizam još veći oblik nasilja i nepravde.
U arapskom jeziku terorizam ima značenje riječi IRHAB – ZASTRAŠIVANJE, stvaranje užasa i panike, koji uzimaju osjećaj sigurnosti društvu i pojedincu, a koja je jedna od najvećih blagodati. Kur´an  Časni kaže: “Neka se oni klanjaju Gospodaru ovoga Hrama, koji ih gladne hrani I od straha cuva.” (Kurejsh 3-4)
Ovaj ajet časni ukazuje na dvije najveće blagodati, a to su pristojan život – zarada i sigurnost – od straha.
I Poslanik s.a.w.s. sigurnost stavlja među tri najveće blagodati pa kaže: “Ko osvane u jednom danu u sigurnosti, pošteđen bolesti sa dovoljno hrane, kao da mu se podčinio cijeli svijet.” (Et-Tirmizi)
Kao i hadis Poslanika s.a.w.s.:”Nikome nije dozvoljeno da zastrašuje (teroriše) Muslimane i druge ljude.”

Naša je dužnost i obaveza da prema svakome činimo dobročinstvo i da uvijek lijepim uzvraćamo. Poslednji događaji koji su se desili u Francuskoj su, bez imalo sumnje, nanijeli najveću štetu samim muslimanima predstavljajući ih onakvima kakvi nisu.
Zločin koji se desio u ime islama je još jedan u nizu od pokušaja da se islam predstavi kao vjera nasilja. Oni koji su počinili ovaj zločin  nemaju nikakve veze ni sa islamom ni sa Poslanikom. Sam Poslanik a.s., bi na lične napade uzvraćao blagošću, govoreći “čovjek je ogledalo drugome” misleći da svako u drugome vidi sebe.
Činjenica je da je pomenuta redakcija u nekoliko navrata vrijeđala muslimane i druge svojim objavljivanim karikaturama, ali to nikako i nikome ne daje za pravo da pravdu uzima u svoje ruke i postupa po svom nahođenju šaljući pogrešnu sliku i čineći štetu cijelom ummetu.

Novinarstvo treba biti slobodna riječ i mišljenje kojima će cilj biti istina, ali isto tako treba napomenuti da i u tom poslu mora postojati određena granica koja će poznavati ljudska prava i osjećanja, pogotovo ako govorimo o muslimanima koji čine  1.57 milijardi stanovnika ove planete. Činjenica je da su Muslimani vjekovno bili najveći poštivaoci ljudskih i vjerskih prava.
Uzvišeni Allah kaže: „O vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte i pravedno svjedočite. Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete. Pravedni budite, to je najbliže čestitosti i bojte se Allaha, jer Allah dobro zna ono što činite.“ (Al-Maide 8) I kaze: “O vjernici, budite uvijek pravedni, svjedočite Allaha radi, pa i na svoju štetu ili štetu svojih roditelja i rođaka, bio on bogat ili siromašan…” (An-Nisa 135).
Naše je vjerovanje da ne samo islam, nego ni jedna istinska religija, kakvo god da je njeno ime, ne može odobriti nasilje i krvoproliće nevinih ljudi, žena i djece u ime Svemogućeg Boga. Teroristi možda koriste religijske ili političke oznake, ali niko ne treba da budemo zavedeni njihovim prepredenim načinima i podlim lukavstvima. Oni nemaju ništa sa vjerom io to treba biti jasno svima. Oni su neprijatelji mira. Njima se mora suprotstaviti na svakom stepenu kako je zagovarano islamom, religijom mira.
Sa ovoga mjesta danas upućujemo poruku da nikada nećemo podržati bilo kakav oblik nasilja i nepravde učinjen u ime islama a na štetu ljudi. Naš zahtjev je da se svačije pravo poštuje, onoga u Francuskoj, Njemačkoj, Iraku, Egiptu ili bilo gdje na svijetu koji je žrtva nečijih bolesnih ambicija. Naš cilj i smisao vjere je u tome da budemo korisni članovi zajednice svih ljudi, da svima dobro činimo i da se zajedničkim snagama borimo da Pravda bude ideal, da se nasilje spriječi i blagostanje među ljude uspostavi.
Molimo Allaha dž.š da nam istinu pokaže istinom a neistinu neistinom, da nas ujedini na putu dobra, da razotkrije spletkaroše i sve one koji svojim zlim djelima nanose štetu iskrenim vjernicima i svim ljudima.
Molim Allaha dz.s. da nas ucvrsti na pravome putu, da nam podari mudrosti i snage da povecamo svoj istigfar, obracanje Njemu i trazenja oprosta i da budemo od onih pravednih……AMIN!!!