Islamski brak

Objavljeno 01 Novembar 2011 // www.islam-bar.org

Za Islamski brak na prvom mjestu je nijet za ženidbu, pokoravajuci se tako naredbi Allaha dželle šanuhu:
»Udavajte neudate i ženite neoženjene, i cestite robove i robinje svoje: ako su siromašni. Allah ce im iz obilja Svoga dati. Allah je neizmjerno dobar i sve zna.« (En~Nur 32) 
i Njegovim rijecima:
»... pa ženite se sa onim ženama koje su vam dopuštene, sa po dvije, tri ili cetiri.« (En-Nisa, 3) 
i rijecima Allahova Poslanika, sallalahu alejhi ve sellem:
»Sklapajte brakove i množite se, jer cu se ja sutra na Sudnjem Danu ponositi vašom brojnošcu pa makar i nedonošcetom.« 

Ohaveza braka temelji na navedena dva ajeta i mnogim hadisima pa bila ili ne prisutna bojaznost od zinaluka. Kod Ebu Davuda, po navodenju Imami Ahmeda, brak je apsolutna obaveza koja u sebi nosi dobro djelo za pokomost Allahu dželle šanuhu Zato je brak utemeljen i na ocuvanju i upotpunjenju vjere, kako to Poslanik sallallahu `alejhi ve sellem kaže:
»Ko se oženi, sacuvao je pola vjere.« 
Kao i rijecima:
»Kad se rob Allahov oženi upotpunio je polovinu vjere.« 

Treba izabrati i cijeniti djevojke koje su plemenite i koje vole djecu. Obaveza braka je potomstvo, kako je navedeno u hadisu: »Sklapajte brakove i množite se jer cu se ja ponositi brojnošcu svoga ummeta, makar i mrtvo rodenim djetetom.« 
Dalje, Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže:
»Ženite one koje vole da radaju, jer cu se ja ponositi vašim brojem.« 

Uslov za brak je rodbinska udaljenost koja važi kod žena takode da se ne bi rnedu njima dogodila odbojnost i neprijateljstvo koje bi dovelo do kidanja rodbinskih veza cije je održavanje naredeno. Zbog toga je Šerijatom zabranjeno spojiti dvije sestre u braku. Takode se treba cuvati ženidbe žene koja puno nekontrolisano prica, raskalašene i one koja se prepire. 
U braku prema ženi treba postupati na najljepši nacin: ne smije se uznemiravati, piisvajati njen mehr, vrijedati njeni roditelji, jer ga se u protivnom i Allah i Njegov Poslanik odricu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: Postupajte sa ženama najljepše, jer vam one poklanjaju djecu.« 

Takode se od Poslanika prenosi hadis: 
»Ko oženi ženu ne namjeravajuci da joj preda mehr, doci ce na sudnji Dan kao bludnik.« Ako ga žena bude uznemiravala svojim jezikom, u tome je kušanje njegove vjere, pa nek se drži na odstojanju ili neka traži utocište kod Allaha dželle šanuhu dovom, jer mu je On dovoljan. Ako se strpi na tome, on je kao mudžahid (borac) na Allahovom dželle šanuhu putu. Ako mu ona nešto da od svog imetka, bez prisile, neka ga slobodno uživa. Prije braka covjek treba da nastoji da djevojci vidi lice i šake, ne osamljujuci se s njom, kako se ne bi kasnije pojavilo nešto što bi ga navelo na razvod braka koji je jako pokudan kod Allaha dželle šanuhu, kako Poslanik sallallahu `alejhi ve sellem kaže:
»Nijedno dopušteno djelo nije tako mrsko Allahu kao razvod braka.« 

Džabir bin Abdullah prenosi: Allahov Poslanik sallallahu `alejhi ve sellem kaže:
»Kada neko od vas vjeri djevojku, ako je u mogucnosti da pogleda ono što ce ga privoliti na brak, neka to uradi,« pa sam ja vjerio jednu djevojku i krišom je posmatrao dok nisam vidio kod nje ono što me navelo da je oženim.« (Ebu Davud u Sunenu) 

Potrebno je, takode, da bude dobra vjernica i inteligentna, kako Ebu Hurejre prenosi od Poslanika sallallahu `alejhi ve sellem:
»Ženu udaje cetvero: njen imetak, porijeklo, ljepota i vjera. Odaberi onu koja je dobra vjernica i imat ceš svako dobro.« 

Upucivanje Poslanika sallallahu `alejhi ve sellem na vjernicu je obaveza covjeka da se opredjeli i zadovolji životom s njom, jer trajnost braka je neodrživa s griješenjem i prokletstvom, osim ako ih Allah dželle šanuhu sacuva od toga. 

U rijecima Allaha dželle šanuhu: »Pa sada se sastajte s njima u želji da dobijete ono što vam je vec Allah odredio,« vecina mufesira rijec»el~mubašeretu« objašnjava sa spolni odnos i »el~ibtigau« kao da dobijete djecu, odnosno. tražite porod polnim odnosom s njima. Zato je potrebno da i žena teži takvom cistoci svog spolnog organa i porodu i velikoj nagradi kod Allaha dželle šanuhu zbog strpljivosti prema svom mužu i vezanosti za djecu i njihovo odgajanje. 

Zijad bin Mejmun prenosi od Enesa, radiallahu anhu: »Žena po imenu El~Havalu Ataretun iz Medine je došla kod Aiše r. a. pa joj se obratila rijecima: Majko vjernika, ja se svome mužu dotjerujem i mirišem svako vece kao mlada prve noci i onda se uputim njegovoj postelji i pod njegov pokrivac želeci time Allahovo dželle šanuhu zadovoljstvo, ali mu vidim na licu da me odbacuje.« »Na toj joj Aiša r. a. rece: 'Ostani dok dode Poslanik sallallahu `alejhi ve sellem-, pa kada je Resulullah sallallahu `alejhi ve sellem došao upita; »Koji je to vjetar doveo E1-Havalau, da joj niste što uskratili?« Aiša radiallahu `anha rece: »Ne tako mi.Allaha. Poslanice, EI-Havalau je ispricala svoj dogadaj, pa joj Poslanik rece: Idi mu, slušaj ga i pokoravaj mu se.« »To i radim, Allahov Poslanice, pa kakva je moja nagrada? - upita ga. Allahov Poslanik odgovara: 
»Koja god žcna odstrani bilo šta iz kuce svog muža radi uspostavljanja reda, Allah dželle šanuhu joj upiše dobro djelo, briše loše i uzdiže je za stepen. Koja god žena zanese od svog muža, dokle je god noseca, ima nagradu poput onog koji klanja nocu, a posti danju, i bori se na Allahovom dželle šanuhu putu. Koja god žena ima porodajne bolove, za svaki porodaj ima nagradu oslobadanja robinje, a za svako dojenje, oslobadanje roba, a kada dode vrijeme za odbijanje djeteta od dojenja, pozove je glas sa nebesa: »Ženo, vec su ti dovoljna djela koja si uradila, pa makar i zanemarila djela koja su i preostala.« »Na to Aiša radiallahu `anha rece: »Dato je ženama dosta, a šta je sa vama ljudima?», našto se Poslanik nasmija pa rece: »Koji god covjek uzme svoju ženu za ruku, želeci je, Allah dželle šanuhu mu piše dobro djelo. Kada je zagrli deset sevaba, a kada obavi spolni odnos ima vecu nagradu, nego što je dunjaluk i sve na njemu. Kada ustane da se okupa, ne stigne mu voda s kose na tijelo, a da mu bne bude upisano dobro djelo, izbrisano loše i bude uzdignut za stepen. A ono što dobija gusulom, kupanjem, bolje je od dunjaluka i onoga što je na njemu, jer se Allah dželle šanuhu ponosi njim, pred melekima govoreci:»Pogledajte mog roba, ustaje nocu da se ocisti od necistoce, vjerujuci cvrsto da sam Njegov Gospodar. Budite svjedoci da Sam mu vec oprostio...« 

Mubarek bin Fadale prenosi od Hasana radiallahu `anhu: »Resulullah sallallahu `alejhi ve sellem kaže: 
»Postupajte sa ženama na najljepši nacin, jer one su vaše zarobljenice koje nemaju vlasti nad sobom, vec ih uzimate kao emanet od Allaha dželle šanuhu koji vam ih je Svojim rijecima ucinio halalom.« 
Ubadete bin Ebi Kesirin, od Abdullah Džeririja on od Mejmune, supruge Resulullaha sallallahu `alejhi ve sellem: 
»Najbolji ljudi od mog ummeta su oni koji su najbolji prema svojim ženama, a najbolje žene mog ummeta su one koje su najbolje prema svojim muževima. Svaka takva žena je uzdignuta svakog dana i noci do nagrade hiljadu šehida koji su u borbi na Allahovom dželle šanuhu putu strpljivi i odani, a prednost jedne od njih nad hurijama je kao prednost Muhammeda sallallahu `alejhi ve sellem nad najboljim covjekom od vas. I najbolja žena mog ummeta je ona koja nastoji da obraduje svog muža, udovoljavajuci mu u svemu što nije grijeh prema Allahu dz.š., a najbolji covjek mog ummeta je onaj koji je blag sa svojom ženom blagošcu majke prema svome djetetu. Takvome covjeku se pišu svakog dana i noci, nagrade stotinu šehida koji su u borbi na Allahovom dželle šanuhu putu strpljivi i odani.- Omer r. a. nato upita: Allahov Poslanice, kako je za ženu nagrada hiljadu šehida a za covjeka stotinu?« Nato mu Resulullah sallallahu `alejhi ve sellem rece: »Makar nisi znao, žena ima vecu nagradu od covjcka i vrednije sevabe, a Allah dželle šanuhu podiže covjeku stepene u Džennetu sa zadovoljstvom njegove žene s njim i njenim dovama za njega. I rnakar ne znao najveci grijeh poslije pripisivanja Allahu dželle šanuhu druga, cini žena, kada je neposlušna svome mužu; pa bojte se Allala dželle šanuhu u pogledu dvoje slabih, jer vam ih je Allah dželle šanuhu potcinio: siroceta i žene. Ko im cini dobrocinstvo, stice Allalovo dželle šanuhu zadovoljstvo, a ko je loš prema njima, zaslužuje Allahovu dželle šanuhu srdžbu. Pravo žene nad mužem je kao moje pravo nad vama, pa ko ne ispunjava moje pravo, ne ispunjava pravo Allaha dželle šanuhu, a ko ne ispunjava pravo Allaha dželle šanuhu zaslužuje Njegovu srdžbu i njegovo je mjesto grozno, u Džehennemu.« 

Od Ebu Džafera Muhammeda bin Alijj, on od Džabir bin Abdullaha r. a. prenosi da je rekao: »Sjedili smo kod Allahovog Poslanika sallallahu `alejhi ve sellem kada je primao skupine Ashaba pa dode jedna žena, pride bliže pa rece: 
»Selam tebi, Allahov Poslanice, ja sam delegat žena, nisam zarobljenica koju dovode vec me dovodi nešto što me cudi Allahov Poslanice. Uzvišeni Allah je Gospodar i ljudi i žena, a Adem, otac ljudi i žena, Hava njihova majka. Kada ljudi izadu da se bore, na Allahovom dželle šanuhu putu pa budu ubijeni bice oživljeni pred Gospodarom i nagradeni, i kada budu ranjeni imaju opet slicnu nagradu; a mi sjedimo kod njihovih kuca i služino ih, pa imamo li i mi išta od te nagrade?« Resulullah sallallahu `alejhi ve sellem joj rece: Prenesi ženama moj selam i rijeci: 'Pokornost mužu i poštivanje njegovih prava ravna su sa ovim što si navela, a malo vas vodi racuna o tome'.« 

Sabit od Enesa radiallahu `anhu prenosi rijeci: »Dok su me slale Poslaniku, žene bi mi govorile da mu kažem: »Allahov Poslanice ljudi odmakoše u dobru s borbom u Allahovom dželle šanuhu putu, pa šta da mi radimo da bi postigli djela mudžahida?« »Resulullah sallallahu `alejhi ve sellem dgovori:»Posao jedne od njih u svojoj kuci dostiže djelo borca na Allahovom dželle šanuhu putu.« 

Od Umran bin Hasana se prenosi da je Resulullah sallallahu `alejhi ve sellem upitan: »Da li su žene zadužene džihadom?-, pa je on odgovorio:»Da. Njihov džihad je revnost u borbi protiv samih sebe, pa ako ustraju, one su mudžahidi i ako su zadovoljne one su potpora pa imaju dvije nagrade u isto vrijeme.« 

Supružnici treba da nastoje da dostignu spomenute osobine, i prije, i u toku sklapanja braka i svih odnosa. Ispunjavanje prava drugog je dužnost svakog od njih dvoje, prema rijecima Allaha dželle šanuhu: »...One imaju istotoliko prava koliko i dužnosti...« (El-Bekara, 228). Tako ce biti pokorni Uzvišenom Allahu dželle šanuhu i slijediti Njegovu naredbu, pogotovu kada je za ženu to bolje od džihada i borbe, kako se prenosi od Poslanika sallallahu `alejhi ve sellem da je rekao: »Nema veceg dobra za ženu od njenog muža ili kabura.« 
»Miskin, miskin (jadnik, siromah), miskin je covjek koji nema ženu. Rekoše: Allahov Poslanice, zar iako je imucan?« »Iako je imucan.« Takode je rekao: »Jadnica, jadnica, jadnica je žena koja nema muža.« 
Bi receno: »Allahov Poslanice zar iako je bogata?« »Iako je bogata.« - odgovori Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem. 

Mustehab je da sklapanje braka (vjencanje) bude petkorn ili cetvrtkom, i prva noc za mladence. Sunet je da budu zaruke prije toga. Sklapanju braka se licno može prisustvovati ili da se neko opunomoci za to, a kada se obavi sklapanje braka, mustehab je prisutnima da kažu: »Neka Allah dželle šanuhu blagoslovi vaša prava i dužnosti i neka vas ujedini u dobru i ljubavi.« 
Ako žena ili njeni staratelji budu tražili malu odgodu, mustehab je udovoljiti im u tome, kako bi obavili neke poslove i ona zadovoljila neke potrebe kao opremu i nakit za sebe, a kada dode mužu, dužna je da ga uvijek slijedi. Prenosi se od Abdullah bin Mesuda da mu je tim povodom došao neki covjek i rekao: »Oženio sam mladu djevojku pa se pribojavam da me neizbjegava ili me napusti«, pa mu on rece: »Ljubav je od Allala dželle šanuhu, a rastavljanje je šejtansko, pa kad udeš kod nje reci joj da klanja iza tebe dva rekata, a onda prouci: 'Allahumme barik li fi ehli ve barik li ehli fi. Allahummerzukni minhum verzukhum minni. Allahummedžmea` bejnena iza džema`te fi hajrin ve ferrik bejnena iza ferakte ilel~hajri.' (Allahu, podari mi bereket u ženi i podari bereket mojoj ženi u meni. Allahu, opskrbi me porodicom i opskrbi nju sa mnom. Allahu, kada nas sjedinjuješ, sjedini nas u dobru, a kada nas rastavljaš, ratstavi nas ka dobru).« 

Kada covjek želi bracni odnos sa svojom ženom neka prouci: 

'Bismillahil~alijjil~azim. Allahummedža`l zurrijjeten tajjibeten in kaderte en tahrudže min salbi. Bismillahi, Allahumme dženibnaš~šejtane ve dženibiš~šejtane ma rezaktena« 
(U ime Allala, Uzvišenog, Svemoguceg. Allahu podari mi dobrog potomka, ako je Tvoja odluka da izade iz moje kicme. Allahu, otkloni šejtana od mene i otkloni ga od poroda kojim si me opskrbio). 

A kada obavi svoju potrebu neka, u sebi ne pokrecuci usne, prouci: 
»Bismillah. Elhamdulillahil~lezi haleka minel~mai bešeren, fed zallhu neseben ve sihren, ve kane Rabbuke kadira« 
(S Imenom Allahovim. Hvala Allahu koji stvara od vode covjeka; i daje nu srodstvo i tazbinstvo, a Gospodar tvoj sve može).   
Izvor ovoga je u hadisu kojeg prenosi Kurejb od Ibni Abbasa radiallahu anhu koji kaže da je Poslanik sallallahu `alejhi ve sellem rekao: »Kada neko želi da pristupi svojoj ženi neka prouci: 
»S Imenom Allahovim. Allahu udalji šejtana od nas i od onoga cime si nas opskrbio«, pa ako bude odredeno da im se rodi dijete od toga, šejtan mu nikada ne može nauditi.« 

Kad žena zanese hrana mora strogo da joj je cista od harama i sunnjivosti kako bi dijete bilo gradeno od zdrave osnove tako da šejtan ne bi imao put do njega. O ovome treba voditi racuna od prve bracne noci i neprekidno dalje kako bi covjek, njegova žena i djeca bili sacuvani od šejtana na dunjaluku i Džehennema na ahiretu. Uzvišeni Allah dželle šanuhu upozorava: »O, vjernici, sebe i svoje porodice cuvajte od vatre....« 
Tako ce se, inša-Allah, roditi dobro dijete dobrocinitelj svojim roditeljima i pokorno svome Gospodaru. Sve to dolazi s cistocom ishrane. 

Kada obavi spolni odnos, odmaci ce se od žene i okupati se od necistoce. Ako želi da joj se ponovo vrati uzece abdest, a ako ne, onda nece spavati necist, jer je to mekruh. Ovo se prenosi od Poslanika sallallahu `alejhi ve sellem: ".....osim ako to ne pricinjava teškocu," zbog hladnoce, udaljenosti kupatila i vode, straha i tome slicno. Kada tako uradi leci ce da spava. 
Za vrijeme spolnog odnosa nece se okretati prema Kibli, pokrit ce glavu i sklonit ce se od ociju, makar i od ociju malog djeteta, jer se prenosi od Allahovog Poslanika sallallahu `alejhi ve sellem da kaže: »Kada neko od vas prilazi svojoj ženi neka se pokrije, jer ako to ne uradi meleki se zastide i odu ostavljajuci ga šejtanu, i ako se iz toga rodi dijete šejtan ce u tome imati udjela.« Takode se prenosi od Selefa da se šejtan, ako se ne spomene Bismillah kod spolnog odnosa, smota na mokracnu cijev i ucestvuje u snošaju onako kako ucestvuje. 

Lijepo (mustehab) je igrati se sa ženom prije spolnog odnosa i ostati pri njoj nakon zadovoljenja svoje potrehe dok ona ne zadovolji svoju. Ako je napustiš prije ženi ce to škoditi, a može odvesti ka netrpeljivosti i udaljavanju. Ako, pak, covjek bude želio da se odvoji od nje prije izlaska sjemena (uzl) to može uraditi samo s njenom dozvolom. 

Spolnog odnosa se treba kloniti u periodima hajza i nifasa, nakon prestanka krvarenja dok se ne okupa, a kod nifasa prije cetrdeset dana, i ako ne nade vode onda nakon tejemuma. Ako se uradi suprotno, podijelit ce sadaku, po jdnom rivajetu, a po drugom, ucinit ce istigfar i tevbu Allahu dželle šanuhu da se nece povratiti na slicno. Zbog toga nece postati nevjernik. 

Takode ce se kloniti odnosa u pokudena (mekruh) mjesta. Resulullah sallallahu `alejhi ve sellem kaže: »Proklet je onaj koji prilazi ženi u analni otvor.« 
Ebu Hurejre radiallahu `anhu prenosi da je Poslanik rekao: »Jacina želje (strasti) žene nad covjekovom je, za dvadeset i devet puta veca, ali je Allah dželle šanuhu dao njima (ženama) veci stid.« 
Receno je: »Spolnih želja (strasti) ima deset dijelova: Devet od njih je kod žena, a jedna kod ljudi.- Šerijatska odredba ne dozvoljava život bez spolnih odnosa više od cetiri mjeseca, osim ako covjek ima uzr (smetnju), a kada prode cetiri mjeseca, žena ima pravo na razvod braka. Ako je muž negdje otputovao, nema pravo da se zadrži više od šest rnjeseci. Kada žena zahtijeva da se vrati, pa muž odbije, iako je u mogucnosti da se vrati, sudija (kadija) ce biti dužan da razvrgne brak, ako to žena bude tražila. Ovo vrijeme je za ratnike uveo Hadreti Omer radiallahu `anhu. Oni koji idu na front mjesec dana mogu se zadržati cetiri mjeseca, a mjesec dana im je dat za povratak kuci.

Kada covjek vidi tudu ženu pa ga zadivi svojim izgledom povratit ce se svojoj supruzi da se oslobodi onoga što ga je zadesilo. Prenosi se da je Poslanik sallallahu `alejhi ve sellem rekao: »Kada neko od vas vidi neku ženu pa ga zadivi (strastveno ubudi), neka se vrati svojoj supruzi, jer je šejtan poprimio oblik te žene ili upravlja njenim likom. Ako nema svoje žene sklonit ce se Allahu dželle šanuhu i zatražit od Njega spas od grijeha, moleci Ga, da ga sacuva od šejtana.« 
Nije dozvoljeno govoriti drugom o spolnim odnosima izmedu covjeka i njegove žene, kao ni ženi da govori drugim ženama. To je slaboumnost, niskost i velika pokudenost po Šeriajtu i zdravoj pameti. Ebu Hurejre radiallahu `anhu prenoseci duži hadis kaže: »... Zatim se pozabavio s ljudima rekavši:"Ima li od vas takvih koji nakon što ude svojoj ženi zakljuca vrata za sobom, pokrivši se nako kako to Allah dželle šanuhu traži« »Da« - odgovoriše prisutni »Zatim sjedne« - nastavi Poslanik - nakon toga pa prica drugovima svojim: radio sam tako, uradio sam tako« »Prisutni su šutjeli. Poslanik se okrenu ženama: »Ima li od vas onih koje ovo pricaju?« i su šutjele.Jedna djevojcica se otrže iz narucja jedne žene, pride Poslaniku da bi je vidio i cuo njenc rijeci pa rece: Allaho Poslanice, i oni i one govore o tome.« »Znate li šta je slicno tome?- upita Poslanik, pa nastavi:»Slicno tome je primjer šejtana koji sretne svoju družicu na putu i zadovolji s njom svoju potrebu dok ljudi gledaju u njega. Najbolji covjek je onaj koji ne pokazuje svoj miris i boju. A najbolja žena je ona koja ne pokazuje boju i miris svoga muža.« 

Kada covjek pozove ženu radi spolnog odnosa pa ona odbije nepokorna je Allahu.dželle šanuhu i stice grijeh. Poslanik sallallahu `alejhi ve sellem kaže: »Koja žena uskrati mužu njegovu potrebu stice grijeh težine dva kirata, a koji covjek uskrati ženi njenu potrebu za njim stice grijeh jednog kirata.« 
U drugom hadisu Resulullah sallallahu `alejhi ve sellem kaže: »Kada neko od vas pozove svoju ženu u postelju neka mu se odazove pa makar bila i pored vatre (radi kuhanja hrane).« Ebu Hurejre prenosi od Poslanika sallallahu `alejhi ve sellem: »Kada neko od vas pozove ženu svojoj postelji, a ona ga ne posluša pa on omrkne ljut na nju, meleki je proklinju sve dok ne svane.« 
Kajs bin Sad radiallahu `anhu prenosi: Obišao sam neke zalutale narode pa sam vidio kako se klanjaju svojim vladarima. Došao sam Poslaniku sallallahu aelji ve sellem i rekao mu: »Allahov Poslanice, ti imaš pravo da ti se klanjaju.« On, sallallahu `alehi ve sellem rece: »Zar bi padao nicice mome kaburu kada bi prolazio pored njega?« »Ne bih« - odgovorih, a on mi, Allahov rahmet u blagoslov neka je sa· njim, rece: »Pa nemoj to ciniti nikada. A onda dodade: »Kad bih ikom naredio da ucini sedždu drugom, naredio bih ženama da cine sedždu svojim muževima. To je zato što je Allah dželle šanuhu dao pravo (autoritet) muževima nad njima." 
Od Hakim bin Muavije El-Kusejrije, a on od svoga oca radiallahu `anhu prenosi da je rekao: »Pitao sam: »Allahov Poslanice, koja su prava žena nad nama?« »Da je hraniš i odijevaš kao sebe, da je ne udaraš po licu niti grdiš i da je ne izbjegavaš osim za vrijeme savma (posta).« 

Ako je žena nepokorna svome mužu ili mu odgovara mrzovoljno i odbojno on ce je posavjetovati da se boji Allaha dželle šanuhu pa ako ustraje u neposlušnosti nece govoriti s njom i odvojit ce se u postelji do tri dna, a ako i dalje bude uporna istuci ce je ali ne tako žestoko da joj potece krv ili je mnogo povrijedi jer cilj toga nije njeno upropaštavanje. Ako se odnosi medu njima i dalje ne poprave sudija ce poslati dva slobodna, pravedna muslimana iz njihovih porodica, a koje supružnici ovlaste, da ocijene da li se medu njima mogu popraviti odnosi ili da se brak rastavi. Ono što oni odrede pravno obavezuje supružnike. 

Mustehab je praviti gozbu prilikom vjencanja, sunet je makar ovcom ili bilo kojom drugom dozvoljenon hranom. Dužnost je odazvati se muslimanu prvog dana, mustehab drugog dana, a treceg, mada je pokudeno, dozvoljeno. Osnov tome su rijeci Poslanika sallallahu `alejhi ve sellem Abdur-Rahmanu:»Priredi gozbu makar i jednom ovcom.« Kao i rijeci: »Gozba prvog dana je dužnost, drugog mustehab, a treceg prezrenost.« (Zbog rasipništva) 
Ibni Omer radiallahu `anhu prenosi od Poslanika sallallahu `alejhi ve sellem:»Kada neko od vas bude pozvan na svadbeno veselje neka se odazove, ako ne bude saim (postac) neka jede, a ako bude neka ne jede.« 
Kada se upotpune uslovi za brak: saglasnost staratelja; prisutnost pravednih svjedoka, podesnost, cistoca od mahana, otpadništva od vjere, iddeta i dr., onaj koji sklapa brak dozvolice njegovo sklapanje, ako nema prisile bez obzira da li se radilo o udovici ili djevojci koja nema oca, i nakon što je muž upozna o mehru i njegovom- obliku, održavši govor moleci Allaha dželle šanuhu za oprost. Onda ce na ugodan, prijateljski, nacin isto tražiti od staratelja, a onda ce nastaviti rijecima upucenim suprugu: 
»Vjencavam za tebe svoju kcer (sestru tu i tu) onako kako smo se dogovorili za mehr« - Muž ce odgovoriti: »Prihvatam ovaj brak.« Brak se treba sklopiti na jeziku kojeg mladenci govore.