INTERVJU SA PEDAGOŠKINJOM ELDOM HODŽIĆ O UPISU DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

30. april, 2015. Sanela Vukić

Roditeljima, dok još uvijek odzvanja melodija dječje pjesme "Prvi dan u školu", nesvjesni brzine protoka vremena, polako, ali sigurno, suočavaju se sa činjenicom da njihovo drago čedo, dijete, postaje prvačić.
O upisu djece u prvi razred, njihovoj spremnosti i sposobnostima koje treba da imaju, razgovarali smo sa pedagoškinjom Eldom Hodžić.
1. Djeca od dobi 6-7 godina, šta je potrebno sa poznaju i kojim vještinama da vladaju?
"Svako dijete neće ujednačeno prolaziti kroz sve razvojne faze zbog različitih životnih iskustava djece. Ni jedna oblast razvoja ličnosti se ne razvija po satnom mehanizmu precizno, neujednačenost je moguća kako između djece iste generacije tako i između ritma razvoja pojedinih faza razvoja u toku sazrijevanja ličnosti jednog istog djeteta .
Dijete od 6-7 godina zna koja je njegova lijeva, a koja desna ruka, izvršava tri naloga zajedno , broj elementa u skupu adekvatno označava brojkom. Može razvrstati na osnovu 4 osobine (boja, oblik, veličina i debljina). Uočava i navodi razlike mada je poželjnije početi od sličnosti.
U oblasti govora na ovom uzrastu treba da govori jasno i korektno, da artikuliše sve glasove (eventualno može izostati R , Lj, Nj). Prepričava kratku priču nakon što je čuje. Piše i čita svoje ime i neke prepoznatljive natpise koje pamti slikovno. Pita za značenje riječi. Razumije predlog „ u sredini“. Upotrebljava 2500-3000 riječi.
U oblasti motorike , prosječan šestogodišnjak može da hvata loptu jednom rukom, u skoku hvata loptu, oblači se sam, vezuje pertle, preskače kanap objema nogama istovremeno, skače sa visine od 40 cm, pogađa loptom cilj, siječe i lijepi jednostavne oblike od kolaž papira, precrtava romb...
U oblasti socijalno-emocionalnog razvoja na ovom uzrastu bira omiljenog druga, poštuje pravila igre sa vršnjacima, prepoznaje osjećanja ljubavi i sreće, bijesa, razočarenje. Situaciju može sagledati i iz ugla druge osobe, posjeduje sposobnost za saradnju i zajedničke aktivnosti."
2. Da li se može napraviti paralela između današnje djece i djece prije desetak i više godina? Da li su više ili manje komunikativna, susretljiva, spremna na saradnju, samostalna?
"Rezultati mnogih istraživanja pokazuju da postoji napredak kako u pogledu fizičkog tako i psihičkog razvoja djeteta."
3. S obzirom da mnoga djeca danas „vode“ usamljenički način života, tj. provode dosta vremena ispred TV-a ili za kompjuterom igrajući igrice, da li je njihova grafomotorika dovoljno razvijena?
"Djetetu treba omogućiti da što više igra. Kretanje i fizičke aktivnosti su važni za razvoj motornih vještina kod djece. Razne „penjalice“ , tobogani, lavirinti, preskakanje konopca, trčanje za loptom , sankanje, vožnja tricikla i bicikla, rolera, igra „školice“ omogućava vježbanje motorike krupnih mišića pa na taj način dijete postaje. spretnije.
Razne lego kocke, slagalice, nizanje perli, igra klikera , sečenje i lijepljenje hartije, crtanje, bojanje, rad sa glinom ili tijestom omogućava usavršavanje sitnih mišića šake i prstiju, koordinaciju vida i pokreta , koncetraciju i pažnju a sve je ovo potrebno za savladavanje vještine čitanja i pisanja."
4. Da li možete nešto da nam kažete o djeci koja prije početka u školu znaju sva slova, ne samo kao simbole, tj. grafeme, već da ih čitaju i pišu? Da li su oni u prednosti ili ne u odnosu na ostalu djecu?
"Dijete može da odlično čita i piše , a da nije spremno za polazak u školu i obratno može biti spremno a da ne zna da čita i piše. Da bi dijete naučilo uspješno da čita ili računa ono treba da je za to biološki zrelo, da je već steklo mnoga znanja i vještine, da za to pokazuje interesovanje i da onaj ko ga uči umije to.
Za dobar školski početak mnogo je važnija emocionalna stabilnost djeteta nego to , da li zna slova i brojeve, da li čita , piše i računa. Da bi svoje intelektualne potencijale moglo da koristi u školi, važno je da uspostavi potpunu emocionalnu ravnotežu."
5. Koji je Vaš savjet roditeljima prvaka?
"Da bi vaše dijete spremno dočekalo polazak u školu treba mu prije svega obezbijediti zdravu porodičnu atmosferu, puno ljubavi bezuslovne, vaše aktivno bavljenje njime i dovoljno igre. Da ljepše i sigurnije raste djetetu je potrebna ljubav , pažnja , razumijevanje, dosljednost, strpljenje, povjerenje, podrška i podsticaj i tako će spremnije prihvatiti polazak u školu i lakše će se u nju uklopiti."
6. A Vaš savjet roditeljima djece koja će početi u I razred za godinu-dvije? Na šta treba da obrate posebnu pažnju u interakciji, odnosu sa djetetom?
"Porodica je za dijete jedino prirodno i najvažnije okruženje i ima najveći i najsnažniji uticaj na formiranje ličnosti djeteta. Kada pođe u školu dijete će u nju donijeti navike koje je izgradilo u porodici. Vaše dijete će se uspješno razvijati ako raste u porodici u kojoj se osjeća sigurnim , roditelji provode dosta vremena sa njim , postoji red, svi imaju određena zaduženja, u procesu vaspitanja učestvuju oba roditelja ravnopravno, problemi se rješavaju razgovorom. Za djecu je najbolje da idu u školu koja im je teritorijalno najbliža. Odlazak i vraćanje iz škole sa drugovima pomaže proces socijalizacije."
Pravo na upis u prvi razred osnovne škole stiču djeca koja će ove kalendarske godine navršiti šest godina života. 
Prilikom upisa, potrebno je da roditelji dostave pedagogu ljekarsko uvjerenje, kao i izvod iz matične knjige rođenih.