INTERVJU POVODOM SVJETSKOG DANA VODA (22. MART), OBAVLJEN SA TEHNIČKIM DIREKTOROM "VODOVODA I KANALIZACIJE" BAR, SRĐANOM ILIČKOVIĆEM

april, 2015. Sanela Vukić

1. Kada je otvoren "Vodovod i kanalizacija" Bar?
Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija” Bar osnovano je 1990. godine od strane Opštine Bar.
Ovo preduzeće, kao prevashodan zadatak, ima da potrošače na području Opštine snabdijeva kvalitetnom vodom za piće gdje postoje javne vodovodne instalacije. Isto tako, JP „ViK” Bar vrši prihvat i odvod, upotrijebljenih i atmosferskih voda na prostoru gdje postoje izvedene instalacije fekalne i atmosferske kanalizacije.
JP „ ViK” upravlja sa najsloženijim vodovodnim sistemom u Crnoj Gori s jedne strane, a sa druge strane, sa relativno dotrajalom vodovodnom mrežom zbog čega se tokom godine ima sve više intervencija na otklanjanju kvarova.


2. Na teritoriji Opštine Bar, možete li nam reći koji je broj izvorišta?
Ukupni vodovodni sistem čine: 11 izvorišta sa 19 vodozahvatnih objekata na njima; 17 crpnih stanica na izvorištima ukupno instalisane snage 931 kW, 13 prepumpnih stanica za visočije zone vodosnabdijevanja ukupno instalisane snage 387 kW; 12 distributivnih rezervoara ukupne zapremine 5223 m³; distributivna mreža profila (50-500) mm dužine oko 468 km. Trenutno u sistemu ima 21894 vodomjera.


3. Jedan od 12 najvažnijih pokazatelja opšteg zdravlja stanovnika, prema kriterijumima Svjetske zdravstvene organizacije jeste voda, njena pristupačnost i kvalitet, možete li nam reći koliko često vršite analizu vode?
Uzimanje uzoraka za analizu vode, koju za J.P. ViK Bar rade akreditovane institucije, se vrši dva puta mjesečno. Uzorci se uzimaju na cijeloj teritoriji Opštine Bar, gje postoji javna vodovodna mreža, i to 17 uzoraka (od čega se četiri uzorka odnose na ,,sirove“ vode sa izvorišta) dva puta mjesečno.


4. S obzirom da dotok vode u domačinstvima, pogotovo u ljetnjem periodu, zavisi od hidrološke godine, kakve su Vaše procjene za predstojeću sezonu, da li će stanovnici Opštine Bar biti snabdijeveni dovoljnom količinom vode?
Složenost barskog vodovodnog sistema je posljedica razuđenosti područja konzuma kao i poznate disproporcije u potražnji vode tokom godine. Funkcioniše u dva izražena režima rada – zimski i ljetnji. U toku zimskog režima rada potrebu u vodi u vodovodnom sistemu pokrivaju izvori u priobalnom dijelu barske opštine: Zaljevo, Kajnak, Brca, Sustaš, Vrteljak, Glava od vode-Turčini i Vrelo-Čanj. Izdašnost nabrojanih izvorišta u tom periodu daleko prevazilazi potrebe potrošača u vodovodnom sistemu.
U ljetnjem periodu, zbog velikog smanjenja izdašnosti izvorišta u primorskom dijelu opštine i povećanog broja potrošača, a samim tim i potreba u vodi, u vodovodni sistem uključuju se dodatne količine iz izvorišta u zaleđu: Velje oko i Orahovo Polje, a od juna 2011. godine i iz Regionalnog vodovoda. Vrijeme aktiviranja ovih izvorišta zavisi od više faktora (hidroloških uslova tokom godine i vremena početka turističke sezone) i ono, uglavnom, traje od druge polovine juna pa do oktobra, ili novembra mjeseca, što opet zavisi od izdašnosti izvorišta u priobalnom dijelu.
Potreba za dodatnim količinama vode sa ovih izvorišta zavisi od zahtjeva potrošnje i smanjenja izdašnosti priobalnih izvorišta, i kreće se od 50 l/s, u početnom periodu do 190 l/s, koliki je i maksimalni kapacitet podsistema Crmničko polje-Bar. U ovom periodu (ljetnja sezona) prosječni bilans vode sa priobalnih izvorišta iznosi oko 180 l/s, te je ukupno raspoloživa količina vode u vodovodnom sistemu oko 370 l/s. 
Prošla godina je bila hidrološki povoljna i vodosnabdijevanje je bilo zadovoljavajuće. Naša su očekivanja da će i ove sezone situacija biti slična.
Naravno, priikom ovakvih ocjena treba uzeti u obzir i brojne probleme koji se odnose na cjelokupnu problematiku snabdijevanja vodom (starost mreže, nedostatak rezervoarskog prostora, tehnički i administrativni gubici, problemi sa naplatom).


5. S obzirom da u svijetu oko 750 miliona ljudi nema kvalitetan pristup vodi, šta možete da nam kažete o Vašim potrošačima, koliko su savjesni prema „tečnom blagu“ neophodnom za život?
Opšta ocjena, na osnovu dugogodišnjeg iskustva bavljenja ovom djelatnošću, je da veći broj potrošača koji ima ,,pozitivan stav“ po ovom pitanju. Međutim, ne smije se zanemariti i određen broj njih koji nijesu u potpunosti savjesni, odnosno imaju manjak razumijevanja. Naime, oni razmišljaju o vodi kao ,,neiscrpnom“ prirodnom resursu i troše je na neracionalan način, a sa druge strane, nemaju mnogo razumijevanja ni za teškoće i probleme sa kojima se srijeću subjekti koji im omogućavaju kvalietan pristup vodi.


6. Kako se navodi u izvještaju UN, za 15 godina svijet bi mogao da raspolaže sa 40 odsto manje vode, na šta, svakako, utiče manjak kišnih padavina uzrokovane klimatskim promjenama, koji je Vaš savjet potrošačima i uopšte svim ljudima?
Racionalna potrošnja vode je, u svakom slučaju poželjna za sve, kako za potrošače tako i za vodovodna preduzeća. Pri ovome se ne misli samo na smanjenju količinu utroška vode, već i na njeno namjensko korišćenje kao i izmirivanje obaveza koje proističu po osnovu utrošene vode. To je prosta relacija potrošač-proizvođač koja treba uzajamno da funkcioniše. U budućnosti nas sigurno očekuje sve veća nestašica pitke vode, ne samo zbog klimatskih promjena već i neminovnog rasta ljudske populacije.